หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ – Motivation Technique

  Motivation Technique
การสร้างแรง จูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ
 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายองค์กร
  2. เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์และการทำงานเป็นทีม
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เข้าใจถึงหลักบริหาร 4+4 Model (ผู้บังคับบัญชา 4 แบบและลูกน้อง 4 แบบ)
  5. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  6. มีทัศนคติบวกต่อองค์กร , เพื่อนร่วมงานและงานของตนเองและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. รู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและเพื่อนเพื่อมีใจในการทำงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
  8. ปรับการทำงานให้เกิดขึ้นด้วยใจไม่เพียงแค่หน้าที่
  9. เพื่อสร้างทีมงานการทำงานที่ดี
  10. เข้าใจหลักบริหารเวลา : Time Management

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424