หลักสูตร เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย) เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย) รายละเอียด      ในสภาวการณ์ที่โลกมีความเชื่อมโยง การทำงานกับคนต่างชาติถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตขององค์กรและบุคลากร สิ่งสำคัญในการทำงานกับคนต่างชาติก็คือการเข้าใจในบริบท มุมมองแนวคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงาน ดังนั้นบุคลากรที่จะทำงานกับคนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้เทคนิคการทำงานกับคนต่างชาติ เพื่อจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน มีรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติอย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการขจัดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ เข้าใจและให้ความสำคัญในความแตกต่างของแต่ละชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้โดยง่าย […]
หลักสูตร เคล็ดลับการนำเสนอ ให้โดนใจและสร้างสรรค์ – Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation Skills like Professional Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation […]
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – Effective Presentation & Communication Techniques Effective Presentation & Communication Techniquesเทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร Part 1: ‘Plan’ technique – เทคนิคการวางแผน + […]
หลักสูตร ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ – Up-Skills & Re-Skills ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ Up-Skills & Re-Skills ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่ ให้ทราบถึง ความสำคัญ ของ Leadership Concept ที่ต้องรู้ […]
หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น – Smart Negotiation Smart Negotiationการเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น รายละเอียด      ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง […]
หลักสูตร เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ – Public Speaking like TED Talk Public Speaking like TED Talkเคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ รายละเอียด      มนุษย์เชื่อมโยงด้วยเรื่องราว สร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านความคิด ความเชื่อค่านิยมที่สอดคล้องกัน ซึ่งสังคมในปัจจุบันมีพื้นที่ในการสื่อสารทางความคิด ความรู้เฉพาะทาง ความเชื่อ ความฝัน […]
หลักสูตร เทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน – Upskill and Reskill for stable job Upskill and Reskill for stable jobเทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน […]
หลักสูตร เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ – Public Speaking Public Speakingเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ รายละเอียด      ในปัจจุบัน 1 ทักษะที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานได้ นั่นคือ Public Speaking ซึ่งทักษ:นี้ป็นทักษะที่สำคัญในโลกแห่งการทำงาน การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เรา ก้าวหน้าในอาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นไต้อย่างราบรื่น แต่การพูด Public Speaking ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนมีความกลัวและประหม่าเมื่อต้องขึ้นพูด […]
หลักสูตร Open Mind Open Mind รายละเอียด      โลกของเราในทุกวันนี้ มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และการใช้ชีวิตตลอดเวลา หากคุณไม่เปิดรับแนวคิดและมุมมองอื่น ๆ ก็ยากที่จะมองเห็นปัจจัยทั้งหมดที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข และการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นความสำคัญที่เราจะต้องเปิดกว้างทางความคิดเพื่อรับแนวคิด มุมมอง เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]
หลักสูตร Active and deep Listening Active and deep Listening รายละเอียด      การสื่อสารในปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิต ทั้งยังสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย แต่การที่จะทำให้เราเข้าใจผู้สื่อสารในเรื่องที่ต้องการจะสื่อมากขึ้น เราต้องใช้การฟังอย่างตั้งใจ และเข้าใจและจับประเด็นต่างๆ เพื่อฟังอย่างเข้าใจ และตอบโต้ได้ถูกประเด็น รวมทั้งการเยียวยา บำบัดอีกด้วยซึ่งในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค […]