การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเป็นสุดยอดบุคลากรSuper Potential Employees รายละเอียด  ได้เรียนรู้ว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างไร การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ได้รู้ว่าจะทำอย่างไรให้โน้มน้าวใจคนได้ ได้เข้าใจว่าความคิดส่งผลต่ออารมณ์ และอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจอย่างไร เรียนรู้สิ่งที่ Google จัดให้ความรู้ให้พนักงานความรู้พื้นฐานการทำงานของสมองที่ทำให้เข้าใจตนเอง แล้วนำมาพัฒนาชีวิตได้จริง เรียนรู้ความเครียดจะส่งผลเชิงลบอย่างไร เรียนรู้วิธีการออกจากอารมณ์เชิงลบ และสร้างมุมมองใหม่ที่ให้ประโยชน์กับประสิทธิภาพการทำงาน เรียนรู้สุดยอดบุคลากรต้องมี Mindset เติบโตข้อไหนบ้าง ที่เปรียบเป็นเหมือน1) เสบียงอาหาร 2) […]
หลักสูตร 12 เคล็ดลับสำหรับหัวหน้างานคนใหม่ใหม่ – The First Time Manager 12 เคล็ดลับ สำหรับหัวหน้างานคนใหม่The First Time Manager รายละเอียด คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะช่วยลดความกังวลและความกลัวของพนักงานมืออาชีพ ที่ได้รับการปรับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการหัวหน้างาน หรือผู้นำทีม โดยจะแนะนำเทคนิคง่ายๆ 12 ข้อ ที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เลย เพื่อทำให้สามารถบริหารทีมและซื้อใจลูกทีมได้อย่างรวดเร็ว […]
หลักสูตร 7 อุปนิสัยทางจิตวิทยา ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ – 7 Psychological Habits to boost leadership potential. 7 อุปนิสัยทางจิตวิทยา ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ7 Psychological Habits to boost leadership potential. รายละเอียด ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง […]
หลักสูตร Effective Skill Matrix Implementation เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กร Effective Skill Matrix Implementationเพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กร รายละเอียด      ความสำคัญของการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการบริหารคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เพราะในยุค 4.0 การทำงานของคนในองค์กรนั้นจะเน้นการทำงานที่คุณภาพมากขึ้น ฉะนั้นผู้นำหรือผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้ว่าบุคลกรที่มีอยู่นั้นจะต้องได้รับการประเมินทักษะ เพื่อสามารถทำงานทดแทนผู้อื่นได้ ในการทำตารางทักษะการทำงาน […]
หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร – Knowledge Management in Practice การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรKnowledge Management in Practice รายละเอียด      เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น […]
หลักสูตร ผู้จัดการร้านมืออาชีพ – Professional Branch Manager ผู้จัดการร้านมืออาชีพ Professional Branch Manager รายละเอียด        เพื่อให้ผู้จัดการร้านสาขามีแนวคิดในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในด้านการบริหารจัดการเรื่องงานและการบริหารบุคคล รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานด้านต่าง เชาน งานบริการ, งานขาย, การตลาด, สภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า […]
หลักสูตร การสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ         การสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายองค์กร เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงหลักบริหาร 4+4 Model (ผู้บังคับบัญชา 4 […]
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารยุคใหม่ – Preparing Team Management Preparing Team Management      การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารยุคใหม่    ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจในการบริหารทีม Team Management เทคนิคสร้างแรงจูงใจตนเองและทีมงาน Motivation Technique Team […]
หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ – Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์  Strategic Management รายละเอียด       เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสร้างกลยุทร์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของธุรกิจโดยการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีของธุรกิจและการตรวจสอบการดำเนินการของกลยุทร์ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เป็นกรณีที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ต้องระมัดระวังในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับฝ่ายงานหรือกลุ่มงานได้ โดยเป็นกลยุทร์ที่มีความสอดคล้องและสามารถสะท้อนถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เนื้อหาหลักสูตร Section […]
หลักสูตร การตั้ง KPI โดยเจาะลึกแบบรายบุคคล การตั้ง KPI โดยเจาะลึกแบบรายบุคคล รายละเอียด      การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรสามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร     […]