หลักสูตร การจัดการความขัดแย้ง

การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด

       ในปัจจุบันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ควานสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู่รวมกัน อาจกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู้การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                 ในหลักสูตรนี้จะทำให้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไข เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการขอผู้ที่จะร่วมทีมทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีมที่ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424