หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร – Corporate Culture

                     Corporate Culture                               การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด

       ในการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือ “คน” เพราะคนคือ ผู้สร้างสรรค์องค์กรเพื่อทำให้เกิดผลงาน เกิดการเติบโตในทุกมิติทุกองค์กรได้ การนำพา “คน” ที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันความคิดเห็นที่หลากหลาย และ มีรูปแบบของความรู้ที่ต่างลักษณะกัน สิ่งที่จะหลอมรวม “คน” ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือวัฒนธรรมองค์กรผู้นำองค์กรในแต่ละระดับ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเป็น ต้นแบบ (Role Model) และเป็นผู้สร้างการขับเคลื่อนพร้อมกับสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ตามแนวทางของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำองค์กรในแต่ละระดับ เข้าใจและเห็นประโยชน์ถึงวัฒนธรรมองค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจและเห็นประโยชน์ถึงวัฒนธรรมองค์กร
  2. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  3. เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปผลักดัน และ สร้างวัฒนธรรม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424