หลักสูตร การอ่านงบกระแสเงินสดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

การอ่านงบกระแสเงินสด
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

รายละเอียด

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการอ่านและใช้งบกระแสเงินสดเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างถูกต้อง ตลอดจนใช้งบกระแสเงินสดเพื่อตีความหมายของกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องในการลงทุน

วัตถุประสงค์

ทำให้ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของงบกระแสเงินสดในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ในทางบัญชีแม้จะมีโครงสร้างรายการคล้ายกัน แต่ความแตกต่างของกิจกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมทแตกต่างกัน จะทำให้โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางตัวเลขการเงินต่างกัน ความแตกต่างเชิงตัวเลขนี้ทั้งในอุตสาหกรรม และบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆสามารถสะท้อนกลยุทธ์ของกิจการได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424