ทำความรู้จัก Digital Nomad สไตล์การทำงานแบบใหม่ของยุคดิจิทัล

Digital Nomad คืออะไร

     Digital Nomad คือ ผู้ที่ทำงานออนไลน์และสามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มของ
Digital Nomad สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้ครับ

1. Remote workers คือ พนักงานในสังกัดของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเหมือนพนักงานประจำ มีข้อตกลงในตารางการทำงานหรือรายงานผลการทำงานเป็นประจำให้แก่สำนักงานใหญ่

2. Freelancers คือ ผู้รับจ้างทำงานอิสระไม่สังกัดบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง รับงานเป็นรายชิ้นหรือเป็นรายครั้ง โดยได้รับผลตอบแทนต่อชิ้นงานตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ทำให้มีอิสระในการจัดตารางทำงานของตนเองเพื่อให้งานที่รับมาทำเสร็จได้ตามข้อตกลง

3. Online business owners คือ ผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทางออนไลน์และเทคโนโลยีในการนำเสนอและขายสินค้า กลุ่มนี้รวมไปถึงเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ Solopreneur
(ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยตัวคนเดียวโดยไม่พึ่งพาพนักงานประจำในการทำงาน) Influencer (ผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจบนโลกออนไลน์) Start-up founder (ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจด้วยตนเอง)

4. Passive income investors คือ คนที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆโดยไม่จำเป็นต้องทำงานประจำ จะมีแหล่งรายได้จากหลายช่องทาง เช่น เก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลดจากผลงานสร้างสรรค์การลงทุนในธุรกิจลักษณะหุ้นส่วนและได้รับค่าตอบแทนจากการปันผล เป็นต้น

การทำงานแบบ Digital Nomad

จริงๆ แล้วลักษณะของกลุ่ม Digital Nomad มีความแตกต่างได้ตามแต่ละบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ของเขา ซึ่งส่วนมากจะมีลักษณะ ดังนี้

1. มีสัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง: ตามข้อมูลสถิติ จำนวนผู้หญิงที่เลือกเป็น Digital Nomad ยังไม่เท่ากับจำนวนผู้ชาย แต่การเป็น Digital Nomad
สามารถทำได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

2. ไม่ได้นับถือศาสนา: ส่วนใหญ่ Digital Nomad ไม่มีการนับถือศาสนาเป็นส่วนตัว แต่ก็มีบางคนที่ยึดมั่นในศาสนา

3. อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี: มีสัดส่วนมากที่สุดของ Digital Nomad อยู่ในช่วงอายุนี้ โดยมีสัดส่วนมากที่สุดที่ 34 ปี

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด: ส่วนใหญ่ Digital Nomad มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้ทางด้านไอทีทำให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาและที่ไหนก็ได้

5. ส่วนมากมีสถานะโสดและมีความสนใจในการเดินทาง: ผู้ Digital Nomad มักมีสถานะโสดหรือมีความยืดหยุ่นในการทำงานและมีความสนใจในการเดินทางและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก: ส่วนใหญ่ Digital Nomad เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก โดยเฉพาะชาวอเมริกัน

     การเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างแนวโน้มการทำงานรูปแบบใหม่อย่าง Digital Nomad หรือคนที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถทำงานได้จากที่ใดก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความอิสระในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างมากโดยสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนกับคนปกติเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานและเลือกที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อทำงานอย่างอิสระ จากการวิจัย พบว่ากลุ่ม Digital Nomadเป็นกลุ่มเป้าหมายศักยภาพที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในการมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนสู่การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีมูลค่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนประกอบกับประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่ม Digital Nomad

     ดังนั้น ผมขอแนะนำว่าผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อมในด้าน Digital Nomad เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าได้ดีขึ้นครับ

บทความโดย

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

IMPRESSION GROUP 

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424