องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

กระบวนการสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งย่อยออกเป็นชุดองค์ประกอบสำคัญแปดส่วน ซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการโดยรวม คือ

 1. แหล่งที่มา
 2. ข้อความ
 3. ช่องทาง
 4. เครื่องรับ
 5. คำติชม
 6. สิ่งแวดล้อม
 7. บริบท
 8. การรบกวน
 1. แหล่งที่มา แหล่งสร้างและส่งข้อความ ที่สร้างข้อความโดยเลือกข้อมูลที่ถูกต้องหรือคำที่ดีที่สุด เพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ ส่งข้อมูลไปยังผู้รับ
 2. ข้อความ คือสิ่งที่สื่อความหมายแก่ผู้รับ (McLean, 2005) ข้อความเป็นการรวบรวมคำเพื่อสื่อความหมาย แต่ยังเกี่ยวกับวิธีการสื่อความหมายผ่านอวัจนภาษา รูปแบบ การจัดระเบียบ ไวยากรณ์ สไตล์ และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย
 1. ช่องทาง ช่องทางคือวิธีที่ข้อความหรือข้อความเดินทางระหว่างแหล่งที่มาและผู้รับ

3.1 ช่องเสียงประกอบภาพและเสียงด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ สุนทรพจน์ และข้อความเสียง วิทยุ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ Skype โทรทัศน์

3.2 ช่องทางที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จดหมาย บันทึกข้อตกลง ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร บล็อก อีเมล ข้อความ ทวีต และอื่นๆ

3.3 ช่องทางออนไลน์ เช่นคลิปในสื่อโซเชียล

 1. ผู้รับบ คือ “ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มา วิเคราะห์และตีความข้อความในลักษณะที่แหล่งที่มาตั้งใจและไม่ตั้งใจ” (McLean, 2005)
 2. คำติชม เป็นการตอบกลับแหล่งที่มาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ คุณกำลังให้ข้อเสนอแนะ คำติชมประกอบด้วยข้อความที่ผู้รับส่งกลับไปยังต้นทาง ทางวาจาหรืออวัจนภาษา สัญญาณตอบรับทั้งหมดนี้ช่วยให้แหล่งข่าวเห็นว่าข้อความที่ได้รับนั้นดีเพียงใด แม่นยำเพียงใด (หรือแย่และไม่ถูกต้องเพียงใด) (Leavitt & Mueller, 1951)
 3. สิ่งแวดล้อม “สิ่งแวดล้อมคือบรรยากาศ ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ที่คุณส่งและรับข้อความ” (McLean, 2005) สิ่งแวดล้อม ผู้คน สัตว์ เทคโนโลยี ล้วนมีอิทธิพลต่อการสื่อสารของคุณ
 4. บริบท คือลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเกี่ยวข้องกับฉาก ฉาก และความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวข้อง” (McLean, 2005) บริบทของการสื่อสารอย่างมืออาชีพอาจเกี่ยวข้องกับชุดสูททางธุรกิจ (สัญลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อม) ที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความคาดหวังของภาษาและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม
 5. การรบกวน หรือที่เรียกว่าสัญญาณรบกวนอาจมาจากแหล่งใดก็ได้ “การรบกวนคือสิ่งใดก็ตามที่ปิดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่ตั้งใจของแหล่งที่มาของข้อความ” (McLean, 2005) สิ่งนี้อาจเป็นภายนอกหรือภายใน / จิตวิทยา สัญญาณรบกวนรบกวนการเข้ารหัสและถอดรหัสตามปกติของข้อความที่ดำเนินการโดยช่องสัญญาณระหว่างต้นทางและผู้รับ

ข้อมูลจาก ecampusontario

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424