องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน

การสื่อสาร หมายถึงการกระทำของบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การส่งและรับข้อความที่ถูกบิดเบือนด้วยเสียง ภายในบริบท ด้วยผลกระทบบางอย่างและมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ (Joseph A Devito)

การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีความละเอียดซับซ้อนกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล และในสื่อมวลชนแต่ละชนิดก็มีลักษณะของสื่อ เนื้อหาสาระ และรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบการสื่อสารมวลชน

   1. องค์กรสื่อสารมวลชน
   2. นักสื่อสารมวลชน
   3. ข่าวสาร
   4. สื่อ
   5. ผู้รับสาร
   6. ผลจากสื่อมวลชน
   7. สถาบันควบคุมทางสังคม

  

องค์กรสื่อสารมวลชน คือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ส่งสารไปสู่มวลชน เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง มีการลงทุนในการผลิตข่าวสาร มีรายได้จากสปอนเซอร์ ได้แก่ องค์กรวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ข่าวออนไลน์

นักสื่อสารมวลชน คือบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านข่าวสาร เช่น ผู้สื่อข่าว นักเขียน บรรณาธิการ ผู้แปล โฆษณานักจัดรายการ พิธีกร

ข่าวสาร คือ เนื้อหาสาระที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางสื่อมวลชน ที่เป็นสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารในวงกว้าง เช่น ข่าว บทวิเคราะห์ ความรู้ ข้อมูลสังคม ธุรกิจ และบันเทิง โฆษณาประชาสัมพันธ์ และประกาศ

สื่อ หมายถึง รูปแบบข่าวสารที่เก็บบันทึก ดัดแปลง ทำสำเนา กระจายต่อแก่มวลชนได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพ เสียง คลิป

ผู้รับสาร คือมวลชนที่หลาหลายทั้งรู้จักและไม่รู้จักกัน

ผลจากสื่อมวลชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชน ทั้งผลต่อบุคคล และสังคม เช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความพอใจ ไม่พอใจ ความเชื่อ

สถาบันควบคุมทางสังคม ที่ควบคุมดูแลการทำงานของสื่อมวลชน

ดัดแปลงจาก http://chanyamass.blogspot.com/2013/12/blog-post_3666.html

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424