หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงาน – Job Assignment and Follow up Technique for supervisor

        Job Assignment and Follow up                     Technique for supervisor                    เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงาน 

รายละเอียด

             หัวหน้างานที่เก่งไม่ใช่เพียงมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน หรือเก่งในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ แต่ต้องเก่งในการบริหารงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน

และการติดตามผลงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่มอบหมายด้วย นี่คือหัวใจสำคัญของบทบาทการเป็นหัวหน้างาน

             หัวหน้างานถือเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการบริหารทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือ ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หัวหน้างานจึงไม่ใช่แค่ผู้สั่งงานและรอดูผลสำเร็จ แต่หัวหน้างานจะต้องเข้าใจถึงบทบาทของการทำงาน การสั่งงาน การมอบหมาย การทำความเข้าใจความแตกต่างของทีมเพื่อมอบหมายงานได้ถูกคนถูกงาน การสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และการติดตามผลการทำงานอย่างมีเทคนิค และขั้นตอนที่เป็นระบบ

          หลักสูตร “เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน” (Job Assignment and Follow up Technique for supervisor) จึงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามกระบวนการ Results Based Training เพื่อให้หัวหน้างานมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน บริหารทีม ด้วยการมอบหมายงานและการติดตามผลเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการทำงานตามเป้าหมายขององค์กรได้

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างานตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการติดตามผลการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้
  2. เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมายและการติดตามงานที่สอดคล้องกับคนทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการบริหารคนทำงานด้วยการมอบหมายงานและการติดตามผลงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424