Brand Power Score วัดความเข้มแข็งของแบรนด์

     วัดค่าพลังแบรนด์ ด้วย Brand Power Score เป็นวิธีการวัดและประเมินความเป็นที่รู้จักและเชื่อถือของแบรนด์ตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น คะแนนจะถูกคำนวณจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความน่าเชื่อถือและความนับถือของแบรนด์ และการแจ้งข่าวเชิงบวกหรือลบเกี่ยวกับแบรนด์นั้นๆ อื่นๆ ค่าพลังแบรนด์คือค่าที่วัดระดับความสำเร็จของแบรนด์ในการสร้างความคุ้นเคยและความมั่นคงในตลาด

การวัดค่าพลังแบรนด์ด้วย Brand Power Score นั้นมีองค์ประกอบหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

  1. ความรู้จักและความคุ้นเคย (Awareness): วัดระดับความรู้จักและความคุ้นเคยของแบรนด์ในตลาด ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการสำรวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายว่ามีเพียงใครที่รู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์หรือไม่

  1. ความสำคัญและความเชื่อถือ (Importance and Trust): วัดระดับความสำคัญและความเชื่อถือของแบรนด์ในตลาด ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการสำรวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญและความเชื่อถือแบรนด์นั้นๆ มากน้อยแค่ไหน

  1. ความนับถือและความชื่นชอบ (Respect and Likeability): วัดระดับความนับถือและความชื่นชอบของแบรนด์ในตลาด ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการสำรวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้บริโภคมีความนับถือและชื่นชอบแบรนด์นั้นๆ มากน้อยแค่ไหน

  1. ความประทับใจ (Impression): วัดระดับความประทับใจของแบรนด์ในตลาด ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการสำรวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคมีความประทับใจต่อแบรนด์นั้นๆ มากน้อยแค่ไหน

การวัดค่าพลังแบรนด์ด้วย Brand Power Score ผลลัพธ์จะได้ในรูปของคะแนนที่สะท้อนความสำเร็จและความเข้มแข็งของแบรนด์ในตลาด คะแนนที่สูงสำหรับ Brand Power Score แสดงถึงความพึงพอใจและความเชื่อถือของผู้บริโภคในแบรนด์นั้นๆ อย่างแข็งแรง

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424