คุณลักษณะที่ทำให้เป็น 'สุดยอดผู้นำ' ที่หลายองค์กรต้องการ

     การเป็น ‘สุดยอดผู้นำ‘ คือการมีคุณลักษณะและทักษะที่นำพาและส่งเสริมองค์กรให้เติบโตและสำเร็จในเชิงกลยุทธ์และมีผลส่งเสริมความสำเร็จในยามที่มีการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จในบทบาทของผู้นำไม่เพียงแค่ทำงานที่มอบหมายให้เสร็จสิ้น แต่เป็นการนำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรมาสู่ความเป็นจริงในการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ให้สำรวจได้

ส่วนสำคัญของการเป็น ‘สุดยอดผู้นำ’ ประกอบด้วย

  1. วิสัยทัศน์และความเป้าหมายที่ชัดเจน: ผู้นำควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ท้าทายและมีความเป็นเชิงกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินงานและทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและความสำคัญในการทำงานของพวกเขา

  2. การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง: ผู้นำควรสร้างทีมที่มีความสามารถและความยุ่งเหยิง มีการกระจายความรับผิดชอบและส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ควรสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

  3. ความสามารถในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง: ผู้นำควรมีความเข้าใจในกระบวนการและความซับซ้อนในการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

  4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับทีมและคนในองค์กร การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและมีความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลง

  5. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง: ผู้นำควรมีจิตสำนึกในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเป็น ‘สุดยอดผู้นำ’ คือการต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง

  6. ภาวะผู้นำที่มีความห่วงใย: ผู้นำควรเสียสละเวลาและความสนใจในการฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในองค์กร การมีภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในทีมจะสร้างความไว้วางใจและความสุขในที่ทำงาน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424