รู้จัก DATA CONSULTING ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาองค์กร

     DATA CONSULTING คือบริการที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเสียงด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีปนาวุธและความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจทางธุรกิจ การให้บริการของ DATA CONSULTING อาจจะรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การวางแผนการใช้ข้อมูล และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมาปรับใช้ในธุรกิจ คำปรึกษาและบริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น การใช้บริการ DATA CONSULTING อาจช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรและความสำเร็จในธุรกิจ

บริการของ DATA CONSULTING อาจจะรวมถึงดังนี้

  1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแนวโน้มและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของตนเอง

  2. การจัดการและแก้ไขข้อมูล (Data Management and Cleansing): ช่วยลูกค้าในการจัดการและบำรุงรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้งานได้

  3. การพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Development and Design): การให้คำแนะนำในการสร้างและออกแบบระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับธุรกิจและการใช้งานของลูกค้า

  4. การวางแผนการใช้ข้อมูล (Data Strategy): ช่วยให้ลูกค้ากำหนดแผนการใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับเป้าหมายและยุทธการของธุรกิจ

  5. การปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data Technology Integration): ให้คำแนะนำในการเลือกและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมาปรับใช้ในธุรกิจ

  6. การเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งาน (Data Preparation): ช่วยให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานในการวิเคราะห์หรือการประมวลผล

  7. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Visualization and Reporting): ช่วยให้ลูกค้านำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเสนออย่างมีนัยสำคัญและกระชับ

     เป้าหมายของ DATA CONSULTING คือการช่วยลูกค้าให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และช่วยสร้างความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424