เหตุผลที่ทำให้ Soft skills เป็นทักษะแห่งอนาคตที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

     การพัฒนา Soft skills เพื่อเอามาใช้ในอนาคตหมายถึงกระบวนการที่บุคคลภายในองค์กรหรือชีวิตประจำวันกำลังพยายามปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะทางสังคมและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านทักษะที่ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิค เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม ความยืดหยุ่นในการทำงาน การแก้ไขข้อขัดข้อง การบริหารจัดการเวลา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

     การพัฒนา Soft skills เกิดขึ้นผ่านการฝึกฝน การเรียนรู้ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะเหล่านี้จำเป็นเพื่อทำให้บุคคลมีความเสถียรและมั่นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน ในงานที่ต้องมีการร่วมงานกับผู้อื่น และในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

     การพัฒนา Soft skills ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสำเร็จในอาชีพ และเปิดโอกาสให้กับการเติบโตและพัฒนาทักษะในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือชีวิตส่วนตัว การควบคู่กับทักษะทางเทคนิค การพัฒนา Soft skills จะทำให้บุคคลเป็นกำลังที่เพิ่มสำหรับองค์กรในยุคที่ต้องการความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในอนาคตองค์กรไม่ควรมองข้ามหรือละเว้นการพัฒนา soft skills เพราะเหตุผลที่สำคัญมีดังนี้

  1. ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน: Soft skills เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน การมีทักษะในการโต้ตอบเชิงบวก (communication skills) หรือทักษะในการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (teamwork skills) จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลการทำงานที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นผลกระทบในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

  2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า: ทักษะในการติดต่อสื่อสาร (communication skills) และการจัดการความขัดแย้ง (conflict resolution) เป็นตัวแทนให้กับองค์กรในสถานการณ์ต่างๆ การสร้างความไว้วางใจในลูกค้าและคู่ค้าจะช่วยสร้างความสำเร็จในธุรกิจและเปิดโอกาสให้กับองค์กรในอนาคต

  3. ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสใหม่ๆ การพัฒนา soft skills เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองในอนาคต

     การพัฒนา soft skills จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เพื่อให้พนักงานขององค์กรมีความสามารถในการให้บริการที่ดีและเติบโตในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424