Hard skill และ Soft skill คืออะไร ต่างกันอย่างไร

     Hard skill และ Soft skillคือคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทของการพัฒนาและการบริหารงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถและทักษะของบุคคลในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในทีม สำหรับ Hard skill หมายถึงทักษะที่สามารถนำมาวัดและตรวจสอบได้โดยใช้ข้อมูลที่เป็นทางกายภาพ มักได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนการสอนทางทฤษฎีและการฝึกงาน ตัวอย่างเช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ภาษาต่างประเทศ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

     ในขณะที่ Soft skill หมายถึงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติที่มิตรภาพ มักไม่ใช้เป็นทางกายภาพและเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ความสามารถที่เป็น Soft skill มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม เป็นต้น

     ในสถานการณ์การทำงานที่ควบคู่กัน ทั้ง Hard skill และ Soft skill เป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ ความสามารถในทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเป็นต้นจำเป็นในสายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นต้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าร่วมทีมงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ Soft skill ยังมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงาน ส่วน Hard skill ส่งผลให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

     เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน การพัฒนาทักษะทั้ง Hard skill และ Soft skill มีความสำคัญ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพในการทำงานและสำเร็จในอาชีพของแต่ละบุคคล

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424