หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ – Leadership skill

Leadership skill
การพัฒนาภาวะผู้นำ 

รายละเอียด

         ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ

เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทรา มีกาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างผู้นำทางด้านหลักการบริหารงาน การเป็นผู้นำ การปกครอง และการบังคับบัญชา
 2. เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีทักษะความเป็นผู้นำ ที่มีพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ
 4. ได้ทราบหลักการ แนวทางการนำไปปฏิบัติ การประยุกตใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course References

     2008 Eileen M. Sullivan-marx and Deanna Gray-Miceli : Leadership and Management Skills for Long-Term Care, Springer Publishing Company 

     2009 William L Evans : Management Skills & Leadership Development Course: How to be a Great Manager & Strong Leader in 10 Lessons (Volume 1), CreateSpace

เหมาะกับใคร

 1. ผู้จัดการ
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
 3. Supervisor / Team Leader
 4. หัวหน้างาน

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. บรรยาย
 2. Workshop
 3. Case Study ผู้นำในระดับสากลและประเทศ
 4. ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424