หลักสูตร Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ – Customer Service Excellence

Module 1
เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
Customer Service Excellence

รายละเอียด

     การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง  แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
  3. เพื่อให้นำแนวคิด และวิธีการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศไปปรับใช้ในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424