หลักสูตร Online Team Building Package B : ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity )

Online Team Building Package B : ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity )

รายละเอียด

      จากสภาวะการทำงานปัจจุบัน ที่เป็นแบบ Work From Home ทุกคนรักษาระยะห่างทางสังคมแต่การทำงาน การประสานงาน การเชื่อมโยงงานระหว่างบุคคลทีมงาน ภายในฝ่าย ต่างฝ่าย ก็ยังคงเกิดขึ้นทั้งองค์กรเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล/ หน่วยงานในองค์กร และเกิดการทำงานเป็น Teamwork และการทำงานที่สอดคล้องค่านิยมองค์กร สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อน และสนับสนุนการทำงานให้ราบรื่น ก็คือการทำกิจกรรม Team Building หรือการาสร้างค่านิยมองค์กร ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Team Building แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ อันนำไปสู่การทำงานแบบออนไลน์ ที่เป็นทีมเวิร์ค มีความสามัคคี และผูกพันต่อองค์กรได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม
  2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีทัศนคติและทักษะการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424