หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล สู่การปฏิบัติ – PDPA in Action

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
สู่การปฏิบัติ
 PDPA in Action

รายละเอียด

        คอร์สนี้ออกแบบจัดทำ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้จริงด้วยความที่ PDPA เป็นเรื่องใหม่ขององค์กรไทย การจะทำระบบให้ครอบคลุมกฎหมายซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากอย่างเช่น การเก็บ ใช้ เปิดเผย การโอน การรักษาความปลอดภัย การให้สิทธิตรวจสอบการแก้ไข การลบข้อมูล ข้อมูลรั่วไหล รวมถึง เรื่อง การขอความยินยอม (Consent) การกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) การขอถอนความยินยอม การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจสุขภาพ ข้อมูลเงินเดือนที่ให้กับธนาคาร การส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐ อย่างประกันสังคม หรือสรรพากร                                                                   แล้วคณะทำงาน PDPA ในองค์กรจะเริ่มต้นอย่างไร ต้องเข้าใจอะไรบ้าง ต้องปรับเอกสารเดิมต้องจัดทำเอกสารอะไรใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คณะทำงาน PDPA ต้องนำไปปรับให้สอดคล้องกับองค์กรของตนเอง ก่อนที่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานจะมาฟ้องร้องเราได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่มาของกฎหมาย ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้เที่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผล รวมถึง DPO
  3. เข้าใจว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหว
  4. เข้าใจถึงการเลือกใช้ฐานการประมวลผล (Lawful Basis) และวิธีใช้แต่ละฐาน โดยเฉพาะฐานการยินยอม (Consent)
  5. เข้าใจถึงสาระสำคัญของแต่ละกระบวนการทำงาน หรือ Procedure ต่างๆ ที่ครอบคลุมกฎหมาย PDPA เพื่อให้องค์กรจัดทำ PDPA ให้เป็นระบบการจัดการที่ยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424