หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมและการบริการ – Service Culture

Service Culture
การสร้างวัฒนธรรมและการบริการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดมุมมองในองค์ความรู้ พัฒนาการบริหารในระดับสากล
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร การบริการ และการดูแลลูกค้า เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
  3. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424