หลักสูตร การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART

การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART

รายละเอียด

   ในการทำงานทุกคนย่อมหวังทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการวัดผลความสำเร็จนั้นแน่นอน ควรมีตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องตัดสิน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบทำเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการกำหนดตัวชี้วัดละวิธีการตั้งเป้าหมายพร้อมทั้งมีเทคนิคในการตั้งเป้าหมาย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จด้วย โดยมี Workshop ประกอบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจากในงานจริงที่ผู้เรียนทำในปัจจุบัน นำมาตั้งเป้าหมายได้ด้วย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าถึงตัวชี้วัดในลักษณะต่าง ๆ ที่มีในสากล
  2. เพื่อมีทักษะในการตั้งเป้าหมายอย่าง Smart
  3. เพื่อให้สามารถทำการตั้งเป้าหมายในการทำงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424