หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

                      Smart Leadership                การพัฒนาภาวะผู้นํา  เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง

รายละเอียด

             ” ผู้นำทุกระดับ ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนำองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, New Normal, Critical Think แล: Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาว:ผู้นำ” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะ ทำให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ โransform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ”นำการ Transform ทีมงาน และองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ตระหนักรู้ “อย่างลึกซึ้ง” ถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
  2. พร้อมพัฒนา “ด้วยตนเอง” เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี
  3. “เปิดมุมมอง” ต่อโลก และผู้คนในยุคใหม่อย่างเท่าทัน
  4. เสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับ “ผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
  5. เพิ่มพูน “แรงบันดาลใจ” ในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่องต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424