หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Systematic Problem Solving and Decision Making PDCA for Service Business

         Systematic Problem Solving and                Decision Making PDCA                               for Service Business –                  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

อย่างเป็นระบบ 

รายละเอียด

     ปัญหาคืองาน งานคือปัญหา เพราะเราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้านหรือแม้แต่การไปซื้อของบางปัญหา บางการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมายต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาด ก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ช่วยให้ท่านมองปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Assessment – SA)
  2. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis – PA)
  3. การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis – DA)
  4. การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis – PPA)

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424