หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ – Systematic Thinking

Systematic Thinking

การคิดอย่างเป็นระบบ

รายละเอียด

          Systematic Thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  การคิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ และศึกษาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี และเห็นแนวทางในการป้องกันการเกิด หรือการหามาตรการในการรับมือกับปัญหา หรือ เรื่องราวต่างๆ ล่วงหน้าได้  นอกจากนี้ การคิดอย่างเป็นระบบ ยังเป็นเครื่องมือให้เราสามารถนำไปจัดการปัญหาต่างของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่นได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424