หลักสูตร ปลุกพลังภายในสู่แรงบันดาลใจในตัวคุณ – The power of Inspiration for Sale Excellence

The power of Inspiration for Sale Excellence

ปลุกพลังภายในสู่แรงบันดาลใจในตัวคุณ 

รายละเอียด

        ในปัจจุบันนี้การทำงานมีความเปลี่ยนไปมาก หากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีความสมัยใหม่มากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ลูกค้าจึงมุ่งหาความ

เป็นมืออาชีพในทุกด้านจากผู้ทำงาน การทำงานในยุคนี้จึงเผชิญกับปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าเมื่อคนทำงานด้านการขายต้องมานั่งวุ่นวายกับปัญหาของในงาน อาจ

ส่งผลให้การทำงานลดทอนประสิทธิภาพลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่หนักกว่านั้น คือ การทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหา หมดไฟ ทำงานไปเรื่อยๆ เหมือนงานทั่วไป ซึ่งเป็น

ปัญหาในอนาคตหากขาดซึ่งความรู้สึกที่เป็นแรงผลักดันจากผ่านใน การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาจากภายในด้วยวิธีการกระตุ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ให้เห็นถึงสั่งสำคัญที่แท้จริง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางความคิดไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ                                                                                        ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรสามารถที่จะจัดทำหลักสูตร ปลุกพลังภายในสู่แรงบันดาลใจในตัวคุณ เพื่อการทำงานและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเลิศ ด้วยความมุ่งมั่นพนักงานขายที่มีแต่ความคิดเชิงลบและท้อแท้กับปัญหาตรงหน้าจะหมดไปทำให้พนักงานขายที่อยู่กับองค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของการแก้ไขปัญหาตรงหน้า
  2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสายอาชีพที่อาจพบเจออุปสรรคในการทำงาน
  3. เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและผู้เที่ยวข้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการทำงานอันดีเพื่อส่งเสริมการทำงานที่
  5. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการคิดเชิงบวกและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424