ข้อดีของการมีโครงการ Wellbeing transformation ในองค์กร

1.ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (Increase productivity) โดยทั่วไปแล้ว พนักงานที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

2.การขาดงานลดลง (Reduce absenteeism) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีสามารถช่วยลดการขาดงานได้โดยการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและสร้างสถานที่ทำงานที่สนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น

3.ความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Employee engagement and experience) การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีเป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีประสบการณ์ที่ดีทำให้ทราบว่าสุขภาพและความสุขของพนักงานมีความสำคัญ ซึ่งส่งผลให้มีความพึงพอใจและขวัญกำลังใจในการทำงานสูงขึ้น

4.การดึงดูดและการรักษาผู้มีความสามารถ (Talent attraction and retention) การนำเสนอโครงการริเริ่มด้านความเป็นอยู่ที่ดีสามารถทำให้องค์กรของคุณน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูง และช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้

5.การประหยัดต้นทุน (Cost saving) พนักงานที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นอาจส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลลดลง การลาออกลดลง ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงสานใหม่ที่เข้ามาทดแทนลดลง และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6.วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก (Positive corporate culture) โครงการที่ดีมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ซึ่งสามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและกับองค์กร

7.การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance and legal benefit) บางพื้นที่อาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการนำโปรแกรมไปใช้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานสามารถนำไปสู่พนักงานที่พึงพอใจ มีส่วนร่วม และมีประสิทธิผลมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลกำไรและชื่อเสียงขององค์กร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424