วัตถุประสงค์ของการสร้างสุขภาวะในองค์กร

วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และศักยภาพของพนักงาน ในทางกลับกัน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงาน เพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก องค์กรต่างๆ พยายามสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่า มีส่วนร่วม และมีแรงบันดาลใจ โดยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและการรักษาพนักงานไว้ โดยวัตถุประสงค์หลักมีดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ( Enhance employee engagement) เพื่อการส่งเสริมความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีสามารถเพิ่มความมุ่งมั่นของพนักงานในการทำงานและองค์กรได้ ซึ่งส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
  2. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Improve organization performance) พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผลและมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
  3. ลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงาน (Reduce Stress and burnout) การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีสามารถช่วยลดความเครียดและภาวะหมดไฟในที่ทำงาน ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นและมีความอดทนต่อปัญหา โดยมีพลังอึด ฮึด สู้ (Resilience)
  4. การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ (Attracting and retaining talent) องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมักจะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับสูงได้มากกว่า และสามารถรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้ได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรม
  5. สร้างการรับรู้เพื่อเป็นองค์กรเชิงบวก (Positive employer brand) การมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีส่วนช่วยสร้างแบรนด์ในเชิงบวก ทำให้องค์กรดึงดูดพนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนลูกค้าและหุ้นส่วนมากขึ้น

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424