องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 4

ด้านที่ 4.สุขภาวะทางการเงิน (Financial wellbeing) 

กล่าวถึงสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงทางการเงินของพนักงาน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาทางการเงิน โครงการช่วยเหลือ หรือทรัพยากรเพื่อช่วยจัดการการเงินส่วนบุคคล

สุขภาวะทางการเงิน: รากฐานสู่ความมั่นคงและอิสรภาพ

สุขภาวะทางการเงิน หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีการจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินเก็บเพียงพอ ปราศจากหนี้สิน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความมั่นคงและอิสรภาพในชีวิต

วามสำคัญของสุขภาวะทางการเงิน:

 • ความมั่นคง: การมีเงินเก็บเพียงพอ ช่วยให้เรารู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเงิน
 • อิสรภาพ: การมีอิสระทางการเงิน ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิต ทำสิ่งที่ชอบ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน
 • ความสุข: การมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตที่ดี
 • อนาคตที่สดใส: การมีแผนการเงินที่ดี ช่วยให้เราสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจ

งค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะทางการเงิน:

 • การออม: เก็บออมเงินเป็นประจำ เพื่อใช้จ่ายในอนาคต
 • การลงทุน: ลงทุนเงินเพื่อให้เงินงอกเงย
 • การวางแผนการเงิน: วางแผนการใช้จ่าย เก็บออม ลงทุน และวางแผนเกษียณอายุ
 • การจัดการหนี้สิน: จัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างรายได้เสริม: หาช่องทางสร้างรายได้เสริม

วิธีการสร้างสุขภาวะทางการเงิน:

 • ตั้งเป้าหมายทางการเงิน: ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุได้
 • จดบันทึกรายรับรายจ่าย: จดบันทึกรายรับรายจ่าย เพื่อติดตามการใช้จ่าย
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย: ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • ออมเงิน: เก็บออมเงินเป็นประจำ
 • ลงทุน: ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และลงทุนอย่างชาญฉลาด
 • วางแผนการเงิน: วางแผนการใช้จ่าย เก็บออม ลงทุน และวางแผนเกษียณอายุ
 • จัดการหนี้สิน: จัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างรายได้เสริม: หาช่องทางสร้างรายได้เสริม

การมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างได้ เพียงแค่ใส่ใจ เรียนรู้ และลงมือทำ ลองเริ่มต้นสร้างสุขภาวะทางการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่มีความมั่นคง อิสรภาพ และความสุข

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424