องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 6

ด้านที่ 6 การพัฒนาอาชีพ (Career development)

สนับสนุนพนักงานให้เติบโตและมีความทะเยอทะยานในสายอาชีพ โอกาสในการฝึกอบรม โครงการให้คำปรึกษา และเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนมีส่วนทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาอาชีพ: เส้นทางสู่ความสำเร็จและความมั่นคง

การพัฒนาอาชีพ (Career development) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ นำไปสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง และความสุขในชีวิตการทำงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพ

ความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ:

 • ความก้าวหน้าในอาชีพ: การพัฒนาอาชีพ ช่วยให้บุคคลมีโอกาสก้าวหน้า ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น รายได้ดีขึ้น
 • ความมั่นคงในอาชีพ: การพัฒนาอาชีพ ช่วยให้บุคคลมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้
 • ความพึงพอใจในอาชีพ: การพัฒนาอาชีพ ช่วยให้บุคคลรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข กับงานที่ทำ
 • คุณภาพชีวิตที่ดี: การพัฒนาอาชีพ นำไปสู่ความมั่นคง รายได้ที่ดี ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอาชีพ:

 • การรู้จักตนเอง: เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจ ค่านิยม เป้าหมายในชีวิต
 • การตั้งเป้าหมายทางอาชีพ: ตั้งเป้าหมายทางอาชีพที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุได้
 • การวางแผนการพัฒนาอาชีพ: วางแผนการพัฒนาอาชีพ ระบุทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่จำเป็น หาช่องทางเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
 • การแสวงหาโอกาส: แสวงหาโอกาส เรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์
 • การสร้างผลงาน: ตั้งใจทำงาน สร้างผลงาน แสดงศักยภาพ
 • การสร้างเครือข่าย: สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ กับบุคคลในแวดวงอาชีพ

วิธีการพัฒนาอาชีพ:

 • ศึกษาหาความรู้: ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับงานในสายอาชีพที่สนใจ
 • เรียนรู้ทักษะใหม่: เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • พัฒนาทักษะที่มีอยู่: พัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
 • หาประสบการณ์: หาประสบการณ์ ผ่านการฝึกงาน ทำงานพาร์ทไทม์ หรือโครงการอาสาสมัคร
 • สร้างผลงาน: ตั้งใจทำงาน สร้างผลงาน แสดงศักยภาพ
 • เข้าร่วมกิจกรรม: เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา อบรม ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • สร้างเครือข่าย: สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ กับบุคคลในแวดวงอาชีพ
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่ใส่ใจ เรียนรู้ และลงมือทำ ลองเริ่มต้นพัฒนาอาชีพของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่สดใส ประสบความสำเร็จ และมั่นคง

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424