องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 7

ด้านที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน (Environmental wellbeing)

เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ปัจจัยต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในที่ทำงาน พื้นที่สำนักงานที่สะดวกสบาย และการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนมีส่วนทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงาน: รากฐานสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

ความปลอดภัยในการทำงาน (Workplace safety) หมายถึง สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ปราศจากอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่นำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความสุข

ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน:

 • ป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และการบาดเจ็บ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: พนักงานที่รู้สึกปลอดภัย มักมีสมาธิ จดจ่อ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดต้นทุน: การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชย
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร: องค์กรที่มีความปลอดภัยสูง ดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพ
 • สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน: พนักงานที่รู้สึกปลอดภัย มักมีความสุข ทำงานอย่างมีขวัญกำลังใจ

หลักการสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน:

 • การระบุอันตราย: ระบุอันตราย ความเสี่ยง ในสถานที่ทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยง ของอันตราย ความเสี่ยง
 • การควบคุมความเสี่ยง: ควบคุมความเสี่ยง อันตราย ความเสี่ยง
 • การฝึกอบรมพนักงาน: ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย
 • การสวมใส่เครื่องป้องกัน: สวมใส่เครื่องป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันภัย
 • การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน: ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นประจำ
 • การรายงานอุบัติเหตุ: รายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • การสืบสวนหาสาเหตุ: สืบสวนหาสาเหตุ ของอุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • การป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ: ป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง:

 • นายจ้าง: มีหน้าที่จัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ฝึกอบรมพนักงาน
 • พนักงาน: มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อควรระวัง สวมใส่เครื่องป้องกัน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: มีหน้าที่กำหนดกฎระเบียบ มาตรฐาน ตรวจสอบ ควบคุม

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งนายจ้าง พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลองร่วมมือกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อควรระวัง สวมใส่เครื่องป้องกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และความสุขของพนักงาน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424