องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 8

ด้านที่ 8 การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community engagement)

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและงานอาสาสมัคร ส่งเสริมความรู้สึกของวัตถุประสงค์และความเชื่อมโยงนอกเหนือจากที่ทำงาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน: กุญแจสู่ความสามัคคีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community engagement) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การร่วมมือกัน ของสมาชิกในชุมชน เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชุมชน เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสามัคคี ความเข้มแข็ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชน:

 • การพัฒนาชุมชน: การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีพัฒนาการ เกิดโครงการ กิจกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 • การแก้ไขปัญหา: การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ช่วยให้ระบุปัญหา หาแนวทางแก้ไข ร่วมแรงร่วมใจ ฝ่าฟันอุปสรรค
 • การสร้างความสามัคคี: การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิต: การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี
 • การสร้างสังคมที่ยั่งยืน: การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้

รูปแบบของการมีส่วนร่วมกับชุมชน:

 • การเข้าร่วมกิจกรรม: เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานประเพณี การประชุม การอบรม
 • การทำงานอาสาสมัคร: ทำงานอาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชน
 • การบริจาค: บริจาคเงิน สิ่งของ สมทบทุนโครงการของชุมชน
 • การเสนอแนะ: เสนอแนะ ความคิดเห็น แนวทางพัฒนาชุมชน
 • การเป็นสมาชิกองค์กร: เป็นสมาชิกองค์กรในชุมชน
 • การริเริ่มโครงการ: ริเริ่มโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน:

 • การสื่อสาร: สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ของชุมชน
 • การสร้างความไว้วางใจ: สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ดี กับสมาชิกในชุมชน
 • การกระจายอำนาจ: กระจายอำนาจ ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • การสนับสนุน: สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม โครงการ ของชุมชน
 • การสร้างแรงจูงใจ: สร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน ลองเริ่มต้นมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณ ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และน่าอยู่