หลักสูตร ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap ประสานความคิด  เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap รายละเอียด    ในยุคที่ความรู้สามารถหาจากที่ไหนก็ได้ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องด้วยความรู้นั้นมีทั้งที่เป็นความจริง เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะทุกคนสามารถนำเสนอข้อมูลจากความเชื่อของตนเองได้หลากหลายช่องทาง เป็นผลให้เกิดความสับสนในการนำข้อมูลมาใช้งานจริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูลที่มีมากมายให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ การสร้างแผนที่ความคิด Mindmap จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความสร้างสรรค์ […]
หลักสูตร การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน – Burnout Recovery การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน  Burnout Recovery รายละเอียด        ความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตขององค์กรและพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้องค์กรจำเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแทรกแซงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากหลายปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งนอกจากพนักงานจะต้องมีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าจะเป็น work from home ภาระงาน หรือสังคมในที่ทำงาน ส่งผลให้เกิดภาวะ Burnout  พนักงานจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะทางปัญญาโดยการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น […]
หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคต – Pro Active at work and futuristic thinking การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคต Pro Active at work and futuristic thinking รายละเอียด      การเตรียมการณ์ที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาคต มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน […]
หลักสูตร Customer Centric Under Design Thinking Conceptual Customer Centric Under Design Thinking Conceptual รายละเอียด     เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และยังมีความต้องการสินค้าและบริการในรูปแบบเฉพาะตนมากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการให้บริการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) […]
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ – Motivation Technique   Motivation Technique การสร้างแรง จูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ  ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายองค์กร เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ […]
หลักสูตร การคิดชิงบวก – Positive Thinking การคิดชิงบวก Positive Thinking รายละเอียด      ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่พอใจและทำให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทำอย่างไร เพื่อจะรับมือกับเรื่องราวแย่ๆเหล่านั่น หรือ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะในการในการ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา […]
หลักสูตร การสร้างความไว้วางใจ Trust                 การสร้างความไว้วางใจ Trust รายละเอียด      ในการทำงานของทุกคนย่อมพบปัญหาอุปสรรคเข้ามาและต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้แต่มีน้อยคนที่จะใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการ ซึ่งหลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์นี้ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักการวิธีการเทคนิคในการคิดเชิงวิพากษ์แล้วยังมีการทำ workshop เพื่อนำปสู่การทำงานจริงด้วย เนื้อหาหลักสูตร TRUST สำคัญอย่างไร EEP […]
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต – Building your Success with Growth Mindset     Building your Success with Growth Mindset การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต   รายละเอียด   […]
หลักสูตร การทำงานเชิงรุก และการคิดเชิงอนาคต – Pro Active at work and futuristic thinking การทำงานเชิงรุก และการคิดเชิงอนาคต Pro Active at work and futuristic thinking รายละเอียด     […]
หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ – CRITICAL THINKING AND DECISION MAKING CRITICAL THINKING AND DECISION MAKING การคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินไจ รายละเอียด ในการทำงานของทุกคนย่อมพบปัญหาอุปสรรคเข้ามาและต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้แต่มีน้อยคนที่จะใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการ ซึ่งหลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์นี้ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักการวิธีการเทคนิคในการคิดเชิงวิพากษ์แล้วยังมีการทำ workshop เพื่อนำปสู่การทำงานจริงด้วย ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เข้าถึงการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถอธิบายถึงประโยชน์ต่อการคิดเชิงวิพากษ์ในงานได้ […]