วัฒนธรรมองค์กร corporate culture สำคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) สำคัญอย่างไร

     วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) หมายถึง รูปแบบทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ถูกกำหนดโดยค่านิยม จรรยาบรรณ และวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรนั้น ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ ชุดของค่านิยม, ความเชื่อ, ทัศนคติ, แนวทางปฏิบัติ และประเพณีที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกำหนดและแสดงออกถึงลักษณะและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ โดยวัฒนธรรมองค์กรจะสะท้อนถึงวิธีการที่บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกัน, การสื่อสาร, การตัดสินใจ, การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตนต่อกันและต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ประการสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) ประกอบด้วย

 1. ค่านิยมและความศรัทธา :

ค่านิยม หมายถึง ที่มาของค่านิยมทางวิชาการ และวิจัยที่สมาชิกในองค์กรเชื่อมั่นในความสำคัญของคุณธรรม และ ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและทำงานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ เท่าเทียม

 1. พฤติกรรมการทำงาน :

พฤติกรรมที่รับรู้ได้ของสมาชิกในองค์กร เช่น ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีมและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง และองค์กร

 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ : วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่เฉื่อยไปกับวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางที่ชั่วคราวให้แนวทางการกระทำและการตัดสินใจที่สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วม
 2. มารยาทและความโปร่งใส : การปฏิบัติตามกฎหมายและมารยาทที่ดีในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)  มีผลต่อการทำงานร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)  มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน : พนักงานที่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีและเข้ากับค่านิยมขององค์กรได้จะมีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: วัฒนธรรมที่สนับสนุนความร่วมมือ การเรียนรู้ และการเติบโตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 3. ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ: วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
 4. สร้างความแตกต่าง: วัฒนธรรมองค์กรสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรในตลาด การมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถช่วยให้องค์กรโดดเด่นและน่าสนใจ
 5. การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ: วัฒนธรรมองค์กรที่มีความชัดเจนสามารถช่วยให้การตัดสินใจในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 6. สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุข: วัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการเคารพซึ่งกันและกันสามารถสร้างสภาพแวดล้อ มการทำงานที่มีความสุขและลดความเครียดของพนักงาน
 7. ส่งเสริมการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์: วัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ และการทดลองสามารถส่งเสริมการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

     ด้วยเหตุผลเหล่านี้ วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)  จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีส่วนได้ในด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดนักงานที่มีคุณภาพมาทำงานในองค์กรด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)  ที่ดีต้องใช้เวลาและความพยายามจากทุกฝ่ายในองค์กร แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน