ความสำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรเพราะมีความสำคัญต่อด้านต่างๆ ของธุรกิจและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR (Human Resources Department) เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้ 

การจัดการและพัฒนาบุคลากร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดการการสรรหาบุคลากรใหม่ การสร้างแผนพัฒนาอาชีพ การจัดการความรู้และทักษะ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำนโยบายการจ้างงาน การวิเคราะห์ตำแหน่งงาน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในทางทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมทีมงาน การสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และการสร้างส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การรักษาสมดุลชีวิตการทำงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR มีบทบาทในการรักษาสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการกับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การสนับสนุนการบำรุงรักษาสุขภาพและการจัดการเรื่องจิตใจ