เพิ่มขีดความสามารถการทำงาน ด้วยการประเมินรอบทิศแบบ 360 องศา

การประเมินรอบด้านแบบ 360 องศาเป็นวิธีการรวบรวมความคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน การประเมินประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิดเห็นจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และแม้แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้าหรือผู้ขาย ข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมเป็นรายงานหรือการประเมินที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งของแต่ละคนและส่วนที่ต้องปรับปรุง การประเมินแบบ 360 องศามักใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และการริเริ่มการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อช่วยให้แต่ละคนระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแผนสำหรับการเติบโต

การประเมินแบบ 360 องศาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลอย่างครอบคลุมจากหลายมุมมอง ประโยชน์บางประการของการประเมินแบบ 360 องศามีดังนี้

  1. มุ่งเน้นความสมดุลของการประเมิน: การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่มุมมองของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเท่านั้น แต่รวมถึงมุมมองจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือคู่ค้าภายนอก ซึ่งช่วยให้การประเมินมีความสมดุลและเต็มที่กว่าการประเมินแบบเดี่ยวเสมอ

  2. มอบแนวทางการพัฒนา: การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาช่วยให้บุคคลที่ถูกประเมินได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากมุมมองต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งสามารถช่วยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องปรับปรุงตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เสถียรภาพและความเป็นสากล: การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาสามารถนำไปใช้ในองค์กรที่มีสาขาหรือทีมงานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ที่ต่างกัน โดยสามารถประเมินผู้รับบริการจากมุมมองที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินเป็นไปอย่างเป็นสากลและยืดหยุ่น

การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาอาจมีข้อเสียบางอย่างดังนี้

  1. ความไม่เท่าเทียมกันของการประเมิน: การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาอาจเกิดความไม่เท่าเทียมกันของการประเมินระหว่างผู้ประเมิน แต่ละผู้บริหารหรือท่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้การประเมินไม่สมาชิกกับความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นธรรมของผู้ถูกประเมิน

  2. ความไม่สะท้อนความเป็นจริง: บุคคลที่ถูกประเมินอาจไม่ได้รับข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่แท้จริงจากผู้ประเมิน หรือผู้ประเมินอาจไม่กล้าจะให้คำแนะนำหรือประเมินอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากความเกรงกลัวสภาพลำดับองค์กรหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  3. การใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล: บางครั้งผู้ประเมินอาจใช้ข้อมูลจากการประเมินรอบทิศเพื่อไปประโยชน์ส่วนบุคคล อย่างเช่นใช้ในการแข่งขันหรือเอาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการเสริมสร้างตนเอง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถูกประเมินรู้สึกไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยุติธรรม

  4. ความซับซ้อนในกระบวนการ การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศามีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผล สิ่งนี้อาจต้องการการฝึกอบรมและทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อดำเนินการและจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

สรุป การประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาเป็นการประเมินผลสมรรถภาพและพฤติกรรมของบุคคลโดยให้ความสำคัญกับภาพรวมของบุคคลในมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงความคิดเห็นจากบุคคลในรอบของบุคคลนั้นเอง ประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากบุคคลในรอบโดยให้พนักงาน, ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าให้คะแนนและประเมินเรื่องต่าง ๆ เช่นทักษะการทำงาน, ทัศนคติ, ความรับผิดชอบ, การเข้าสังคม, และการวางแผนการทำงาน เป้าหมายของการประเมินรอบทิศแบบ 360 องศาคือการให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และเป็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลนั้น เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะและการปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงานของบุคคลนั้นในอนาคต

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424