Disney Creative Strategy: เคล็ดลับในการสร้างเรื่องราวที่มีความเป็นเอกลักษณ์

     Disney Creative Strategy เป็นกระบวนการคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยวอลต์ ดิสนีย์ ผู้ก่อตั้งของบริษัทวอลต์ ดิสนีย์ เพื่อช่วยสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ

กระบวนการนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ดังนี้:

  1. บทบาทของนักธุรกิจ (Dreamer): เข้าใจและรู้ถึงแนวคิดหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข นักธุรกิจจะคิดในแง่ของความฝันและสร้างภาพในแบบมีเรื่องราวในจิตและจินตนาการ

 

  1. บทบาทของนักออกแบบ (Realist): เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข นักออกแบบจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อจำกัดทางเทคนิคด้วยการกำหนดแนวทางและแผนการเป็นระยะ พร้อมกับพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

  1. บทบาทของนักดำเนินธุรกิจ (Critic): เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นำแนวคิดหรือแผนการสร้างสรรค์ไปปรับแก้ให้เหมาะสมและค่อยๆ ปรับปรุงด้วยการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การทดลองและการออกแบบแบบจำลอง

ด้วยกระบวนการของ Disney Creative Strategy นี้ ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ และเน้นความสำคัญของการเชื่อมโยงความฝันและจินตนาการกับความสามารถเทคนิคและความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์และขยายความคิดใหม่ในองค์กร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424