สร้างกลยุทธ์การตลาดด้วย Lifecycle Stages

     กลยุทธ์การตลาดที่ใช้การแยกตาม Lifecycle Stages เป็นการสร้างแผนการตลาดตามช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยใช้ข้อมูลและเป้าหมายต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. การวิเคราะห์ช่วงชีวิต (Lifecycle Analysis): การศึกษาและวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอยู่ในช่วงชีวิตใด โดยมีขั้นตอนดังนี้:

   • การระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
   • การตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
   • การศึกษาพฤติกรรมซื้อของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

 2. การวางแผนตลาด (Marketing Planning): ให้กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดในแต่ละช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมซื้อของกลุ่มลูกค้าในช่วงนั้นๆ

 3. การสร้างแบรนด์ (Brand Building): ควรกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ในแต่ละช่วงชีวิต ซึ่งควรทำให้เกิดความสัมพันธ์และความทรงจำต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณกับกลุ่มลูกค้า

 4. การสื่อสาร (Communication): ในแต่ละช่วงชีวิต ควรมีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของกลุ่มลูกค้าในช่วงนั้นๆ

 5. การกำหนดราคา (Pricing): ควรพิจารณาการกำหนดราคาในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความคาดหวังและความพร้อมของกลุ่มลูกค้าในช่วงนั้นๆ

 6. การจัดส่งและบริการหลังการขาย (Delivery and After-Sales Service): การบริหารจัดการในด้านการจัดส่งและบริการหลังการขายให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชีวิต เพื่อสร้างความพึงพอใจและความภักดีในลูกค้า

 7. การตรวจสอบและปรับปรุง (Monitoring and Adaptation): ควรตรวจสอบผลการดำเนินงานของแผนการตลาดในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า

     เป้าหมายของการใช้กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Lifecycle Stages คือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็นที่รู้จักและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการตลาดและการขายได้มากยิ่งขึ้นในระยะยาว

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424