Design Thinking ช่วยส่งเสริมแนวคิดเชิง Data ได้อย่างไร

     Design Thinking เป็นกระบวนการคิดและการทำงานที่เน้นการหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยการนำเสนอแนวคิดเชิง Data ในกระบวนการ Design Thinking จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการดำเนินงานด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่ดีขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

นี่คือขั้นตอนที่อาจช่วยให้การใช้ Design Thinking ส่งเสริมแนวคิดเชิง Data ได้

  1. กำหนดประเด็น: ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และกำหนดประเด็นที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ Design Thinking ทำการศึกษาและฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอหรือวิเคราะห์

  2. การรวบรวมข้อมูล: ในขั้นตอนนี้ให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังควรเสริมสร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในกระบวนการนี้

  3. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล: นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และทำการสร้างกระบวนการหรือวิธีการในการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมและอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย การนำเสนอควรให้ความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กำหนดไว้ การนำเสนอข้อมูลอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้กราฟและแผนภาพ เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลอย่างน่าสนใจและชัดเจน

  4. การวิเคราะห์และสร้างแนวคิดใหม่: โดยใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอและตีความ นำมาสร้างแนวคิดใหม่ที่มีการนำเสนอข้อมูลที่มีความชัดเจนและเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น

  5. การทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบแนวคิดใหม่ที่ได้สร้างขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้เพื่อรับข้อเสนอแนะและตอบโต้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  6. การดำเนินการ: หลังจากที่ได้แนวคิดเชิง Data ที่เหมาะสมแล้ว จึงเริ่มดำเนินการในด้านของโครงการหรือสิ่งที่ต้องการทำตามแนวคิดดังกล่าว

     การใช้ Design Thinking ในกระบวนการเชิง Data ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และข้อมูลเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้า

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424