หัวใจสำคัญในการสร้างองค์กร แบบ Data Culture

     การสร้าง Data Culture หมายถึงกระบวนการที่องค์กรใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความชุ่มชื้นและความเข้มแข็ง ซึ่งคนทั้งหมดในองค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและดำเนินการทางธุรกิจ มีการส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความพร้อมและความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ใช้ในการทำงานความหมายของ Data Culture อาจอยู่ในมุมมองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ Data Culture นั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้:

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ Data Culture นั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้

  1. การใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจ: องค์กรที่มี Data Culture จะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ คนในองค์กรจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆ ทำให้ตัดสินใจเป็นมิตรกับข้อมูลและมีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

  2. การสร้างความนิยมในการใช้ข้อมูล: Data Culture จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความนิยมในการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานประจำวัน การให้เกียรติและขอบคุณคนที่ใช้ข้อมูลในการทำงานจะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีแรงบันดาลใจในการใช้ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ

  3. การเสริมสร้างทักษะในการใช้ข้อมูล: Data Culture จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทักษะทางด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การจัดอบรมและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Data Culture

  4. การสร้างความเปิดเผยและความน่าเชื่อถือในข้อมูล: Data Culture จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ การสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

     การสร้าง Data Culture ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในที่สองหรือสามวัน มันเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญและความพยุงงานตลอดเวลาในทุกด้านขององค์กร ต้องมีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมการใช้ข้อมูล และการสร้างความเข้าใจในความสำคัญของข้อมูลทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในช่วงเวลายาวนาน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424