ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของการ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงาน

     Upskill และ Reskill หมายถึง กระบวนการพัฒนาทักษะใหม่และปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ของพนักงานในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีประโยชน์ที่หลากหลายต่อพนักงานและองค์กร เช่น สร้างความมั่นใจในตนเองในการทำงาน พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน ลดความเสี่ยงในอนาคตที่อาชีพอาจถูกแทนที่ พร้อมต้านความสิ้นเปลืองแรงงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์กรในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

     การ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานมีประโยชน์ที่หลากหลายและอาจคาดไม่ถึงได้เช่นกัน นอกจากปรับปรุงทักษะทางวิชาการและการทำงานให้กับพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

นี่คือประโยชน์ของการ Upskill และ Reskill ใก้กับพนักงาน ในองค์กร

  1. เพิ่มความมั่นใจในตนเอง: การอัพสกิลและเรสกิลช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจในทักษะและความสามารถในการทำงานของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่เก่งกว่าและมีความคืบหน้าในอาชีพ

  2. เพิ่มโอกาสในการสมัครงาน: การมีทักษะที่อัพเดตและเข้ากันได้กับความต้องการของตลาดงานทำให้พนักงานมีโอกาสสู่การสมัครงานที่ต้องการและช่วยให้เปิดโอกาสในอาชีพที่มากขึ้น

  3. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ทักษะใหม่ที่ได้รับจากการอัพสกิลและเรสกิลช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและองค์กร

  4. การพัฒนาองค์กร: การให้โอกาสในการอัพสกิลและเรสกิลช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างทักษะที่ต้องการภายในองค์กรและลดความเสี่ยงในการไม่สามารถรับสมัครงานคนใหม่ที่มีทักษะที่ต้องการ

  5. สร้างความพร้อมในอนาคต: การอัพสกิลและเรสกิลช่วยสร้างความพร้อมในอนาคตขององค์กรให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภูมิลำเนาในอุตสาหกรรม

  6. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้: การส่งเสริมการอัพสกิลและเรสกิลสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรซึ่งส่งผลให้พนักงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและอยู่เป็นพิเศษในการเรียนรู้ตลอดเวลา

  7. ลดความเครียดและสร้างความพึงพอใจในงาน: การ Upskill และ Reskill ช่วยลดความเครียดในการทำงานและส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เนื่องจากพนักงานรู้ว่าพวกเขามีความสามารถในการทำงานที่ดีและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดงาน

     การ Upskill และ Reskill ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในด้านทางกายภาพของทักษะและงานที่ทำ แต่ยังมีผลกระทบที่สำคัญในด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจในองค์กรและลดความเสี่ยงในการไม่สามารถรับสมัครงานค

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424