เคล็ดลับการวางแผน Project Management ให้สำเร็จตาม KPI ที่ตั้งไว้

     การวางแผนโครงการ (Project Management) เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายของ Key Performance Indicators (KPIs) เป็นขั้นตอนที่สำคัญและซับซ้อน ดังนั้น นี่คือเคล็ดลับบางอย่างในการวางแผนโครงการเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จตาม KPI ที่ตั้งไว้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ: ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ ควรกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นไปในทิศทางของ KPI ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจและมุ่งหมายเดียวกัน

  2. วางแผนและกำหนดขอบเขตของโครงการ: ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ ต้องทำการวางแผนและกำหนดขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในภายหลัง

  3. กำหนด KPI ที่ชัดเจน: ต้องกำหนด KPI ที่วัดผลและควบคุมความสำเร็จของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้ว่าต้องทำอะไร และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผลการทำงาน

  4. จัดทำแผนการดำเนินงาน (Project Plan): จัดทำแผนการดำเนินงานที่เป็นรายละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนในทีมทราบถึงขั้นตอนและเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานต่างๆ

  5. กำหนดระยะเวลาที่เป็นไปในการดำเนินงาน: ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่เป็นไปในแต่ละกิจกรรมของโครงการ โดยให้เหมาะสมกับความซับซ้อนและความยากลำบากของงาน

  6. ทำการติดตามและควบคุม: ต้องติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และดำเนินการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาดหรือปัญหา

  7. สื่อสารและทำงานเป็นทีม: สื่อสารให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายและความสำคัญของโครงการ และสร้างความร่วมมือกันในการทำงาน

  8. ปรับปรุงและประเมินผล: ต้องไม่ลืมทำการปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทำการประเมินผลเพื่อดูว่าความสำเร็จของโครงการตรงกับ KPI ที่ตั้งไว้หรือไม่

  9. การจัดการความขัดแย้ง: ควรจัดการความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการโดยรวดเร็ว และหาทางแก้ไขให้เกิดผลต่อการดำเนินงาน

  10. เรียนรู้จากประสบการณ์: ควรทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้การวางแผนโครงการในอนาคตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     การวางแผนโครงการและการดำเนินการตาม KPI นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญและควบคู่กัน การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญในการให้มั่นใจว่าโครงการจะสามารถข้ามขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424