กฎ 94% สูตรสำเร็จในการรักษาพนักงานเก่งในองค์กร

     กฎ 94% (Rule of 94%) เป็นหลักการที่มักถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการและผู้นำองค์กร เฉพาะอย่างยิ่งในเชิงนโยบายและการดำเนินงาน เป็นหลักการที่เน้นให้ความสำคัญกับระบบและกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการพัฒนาและรักษาคุณภาพงานและการบริการต่อลูกค้า กฎนี้มักเรียกว่า “กฎเหล็กของผู้นำ” เนื่องจากเป็นหลักการที่มีความสำคัญสูงในการบริหารผู้นำองค์กร

     กฎ 94% มีความหมายว่า ผู้นำควรใช้ 94% ของเวลาและความสำเร็จในการจัดการองค์กรของพวกเขาในเรื่องของระบบและกระบวนการ ในขณะที่เหลือ 6% จะเน้นไปที่เรื่องของบุคคลและสิ่งที่ไม่สามารถระบบได้ หลักการนี้สอดคล้องกับหลักความเชื่อว่าการพัฒนาระบบและกระบวนการที่เสถียรและมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การทำให้บุคลากรให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระหว่างที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจและสามารถทำงานในระบบและกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้ได้อีกด้วย

     อย่างไรก็ตาม กฎ 94% ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะถูกละเลยหรือไม่สำคัญเลย แต่เป็นการเน้นให้ความสำคัญกับแนวคิดและการจัดการที่มีเชิงระบบ นี่คือหลักการที่ใช้ในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการดำเนินงานขององค์กร แต่การสร้างและบริหารความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลก็ยังมีความสำคัญ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถร่วมทำงานและมุ่งหวังสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการปฏิบัติตามกฎ 94% หรือกฎเหล็กของผู้นำอาจมีดังนี้

  • พัฒนาระบบและกระบวนการ: ผู้นำจะใช้เวลาและทรัพยากรในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบและกระบวนการภายในองค์กร เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ

  • การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล: การนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด

  • การวิเคราะห์ผลผลิต: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลผลิตและประสิทธิภาพของระบบ และรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

  • การพัฒนาบุคลากร: การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบและกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้

  • การกำหนดเป้าหมายและวัดผล: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลในการดำเนินงานระบบและกระบวนการ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้

  • การสร้างความรับผิดชอบ: สร้างการรับผิดชอบในการดำเนินงานระบบและกระบวนการในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาคุณภาพงาน

  • การสร้างความโปร่งใส: การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมีความโอเพนมากขึ้น

  • การปรับตัวเร็ว: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดและที่มาอย่างรวดเร็ว โดยการปรับปรุงระบบและกระบวนการให้เป็นไปตามที่ต้องการ

  • การสร้างความยืดหยุ่น: การที่ระบบและกระบวนการสามารถปรับตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้น

  • การสร้างความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ: การที่ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎ 94% และต้องมีความซื่อสัตย์และความไว้วางใจจากบุคลากรในการดำเนินงานระบบและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

     การปฏิบัติตามกฎ 94% ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานองค์กรในระดับที่สูงขึ้น

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424