4 แนวทาง ช่วยวางแผน "ขยายธุรกิจ" ด้วยเครื่องมือ Ansoff Matrix

     Ansoff Matrix (หรือ มัทริกซ์แอนซอฟ) เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Igor Ansoff เพื่อช่วยในการวางแผนการขยายธุรกิจและเติบโตขององค์กร มัทริกซ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยบริษัทในการตัดสินใจเกี่ยวกับว่าควรที่จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ไปใช้ในตลาดที่มีอยู่อย่างมากขึ้น มัทริกซ์นี้หลังจากนั้นถูกนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรในเชิงกว้างขวาง

โดยมี 4 แนวทางหลัก ดังนี้

  1. Market Penetration (การบุกรุกตลาด): แนวทางนี้เน้นการขยายธุรกิจในตลาดปัจจุบันโดยการเพิ่มการควบคุมในตลาดที่มีอยู่ องค์กรพยายามจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (market share) ของตัวเอง การใช้กลยุทธ์นี้สามารถทำได้โดยการลดราคา, การเปิดสาขาใหม่, หรือการเพิ่มการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าในตลาดที่มีอยู่.

  2. Product Development (การพัฒนาผลิตภัณฑ์): แนวทางนี้เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สามารถขายในตลาดปัจจุบัน องค์กรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าในตลาดที่มีอยู่อย่างดีขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็นการเพิ่มคุณสมบัติหรือนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เดิม.

  3. Market Development (การพัฒนาตลาด): แนวทางนี้เน้นการเปิดตลาดใหม่ องค์กรพยายามที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันไปใช้ในตลาดใหม่ เช่นการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่, ประเทศใหม่, หรือกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่.

  4. Diversification (การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย): แนวทางนี้เน้นการลงทุนในธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การดำเนินธุรกิจที่หลากหลายสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากตลาดเดียวเดียว การดำเนินธุรกิจใหม่อาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในตลาดใหม่หรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในตลาดที่มีอยู่ไปใช้ในตลาดใหม่

     การใช้ Ansoff Matrix ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจอย่างมีระเบียบและมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสให้เหมาะสมกับสภาวะทางธุรกิจขณะนั้นและเป้าหมายการเติบโตขององค์กรในอนาคต

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424