หลักสูตร 7 อุปนิสัย ปลุกความเป็นผู้นำ ในตัวคุณ – 7 Habits To Accelerate Leadership Within You

7 Habits To Accelerate
Leadership Within You
7 อุปนิสัย ปลุกความเป็นผู้นำ ในตัวคุณ

รายละเอียด

        ทุกระดับในองค์กร จำเป็นต้องเห็นถึงความสำคัญ และเร่งพัฒนาตนเอง โดยไม่ต้องมีใครกระตุ้น เพื่อความพร้อมทางด้านทัศนคติ มุมมองที่จะมุ่งเน้นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือปรับตัว และนำไปสู่การนำตนเอง ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงาน และทีมงาน                                                                                                การพัฒนาอุปนิสัยแห่งความมีประสิทธิผลสูง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วย การเลือกความคิดในเชิงบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และตอบสนอง โดยเลือกตัดสินใจ ลงมือแก้ไขปัญหาในส่วนที่ตนเองสามารถควบคุมได้ ด้วยการใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ความรู้สึกแบบใช้สัญชาติญาณอัตโนมัติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะส่วนบุคคล โดยเป็นต้นแบบของการนำตนเอง เพื่อที่จะนำผู้อื่นสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลต่อไป                                                                                     หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรม ตระหนักถึงการเลือกและตัดสินใจอย่างมีสติในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการมีมุมมองทางบวก เอาชนะความคิดที่มาจากประสบการณ์เชิงลบในอดีต หรือตามสัญชาติญาณของมนุษย์ เพื่อที่จะทดลองออกจากเขตสบาย (Comfort Zone) และขยายพื้นที่ หรือขอบเขตที่ตนเองจะสามารถควบคุมได้มากขึ้น แทนการละทิ้งการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอันเนื่องมาจากความคิดที่ว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้ต่อสถานการณ์นั้น ๆ ได้ตลอดจนพัฒนาอุปนิสัยมองไกลไปยังเป้าหมาย ใส่ใจในเรื่องสำคัญ มุ่งชัยชนะร่วมกัน รับฟังอย่างเข้าใจ ให้คุณค่าต่อความหลากหลาย และการฟื้นฟูสมอง กาย ใจ เพื่อการดำเนินชีวิต และธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจความจำเป็นของความคิดเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์และอุปนิสัยแห่งวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
  2. เข้าใจแนวทางการทำงาน ที่มุ่งเน้นการใช้ความพยายามและพลังของตนเอง เพื่อขยายขอบเขตสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ไปสู่ผลลัพธ์ที่กำหนดตามเป้าหมาย
  3. นำตัวเอง ด้วยการเลือกความคิด การสื่อสารและพฤติกรรมอย่างมีสติ
  4. กำหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างอุปนิสัยแห่งการนำตนเองการตัดสินใจ การจัดการพลังงานชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
  5. พัฒนารูปแบบการนำ ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ด้วยบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424