หมวด 1 : การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)