สำเนาของ สำเนาของ สถาบันจัดอบรม IMPRESSION

เราให้บริการที่ปรึกษา

Wellbeing transformation

สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

Customer Service Excellence

Human Resource

ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ พัฒนาองค์กรและประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ

State Enterprise
Assessment Model

บริการที่ปรึกษาด้านการบริการ ผลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โครงการจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)

ประเภทอุตสาหกรรม

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ