สำเนาของ สำเนาของ สถาบันจัดอบรม IMPRESSION

เราให้บริการที่ปรึกษา

การให้บริการที่ปรึกษา การพัฒนาบริการอย่างสมบูรณ์ ด้วยเทคนิค SERVICE SIMULATION

กระบวนการในการเรียนรู้แบบรอบด้าน 360 องศา โดยการยกนำตัวอย่างจากสถานการณ์จริงมาจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน

Coaching

เรายินดีให้บริการที่ปรึกษา ในด้านอื่นๆ ตามความต้องการและจุดประสงค์ของลูกค้า

Customer Service Excellence

ที่ปรึกษาวางระบบงานบริการองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

Human Resource

ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ พัฒนาองค์กรและประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ

State Enterprise
Assessment Model

บริการที่ปรึกษาด้านการบริการ ผลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โครงการจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424