หลักสูตร ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช – Coaching For Power Up Your Positive Mind

 Coaching For Power Up Your Positive Mind
ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก
ด้วยการโค้ช

รายละเอียด

     ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหาเกิดขึ้นและเข้ามารุมเข้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดันและ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตกต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิมการปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก” จะช่วยให้บุคลากรของคุณมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารใน แง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
  • ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และ องค์กร
  • สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา
  • เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424