หลักสูตร การสร้างเครือข่าย – Connection Relationship Management

Connection Relationship Management

การสร้างเครือข่าย 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. เพื่อปรับทัศนคติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรม และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3. เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ถึงเป้าหมาย องค์กร
 4. เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์ และการทำงานเป็นทีม
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เข้าใจถึง หลักบริหาร 4+4 Model (ผู้บังคับบัญชา 4 แบบ และ ลูกน้อง 4 แบบ)
 7. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 8. เข้าใจ Fixed Mindset กับ Growth Mindset ในการทำงาน
 9. มีทัศนคติบวกต่อองค์กร, เพื่อนร่วมงาน และงานของตนเองและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 10. รู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและเพื่อน เพื่อมีใจในการทำงานมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
 11. ปรับการทำงาน ให้เกิดขึ้นด้วยใจ ไม่เพียง แค่หน้าที่
 12. เข้าใจ หลักบริหารเวลา : Time Management

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424