หลักสูตร การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในองค์กร – Cost Reduction and improve productivity in organization

Cost Reduction and improve productivity in organization
การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในองค์กร

รายละเอียด

     กำไรกิจการที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ เป้าหมายและหัวใจในการสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ การที่กิจการจะมีกำไรได้นั้นนอกจากะสร้างยอดขายและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดแล้วต้นทุนของกิจการ ก็คือ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ากิจการมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยเพียงใด และกิจการมีความได้เปรียบในการบริหารต้นทุนได้ดีเพียงใดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้กิจการ จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนปัจจุบันให้น้อยลงและเพิ่มกำไรให้สูงขึ้นได้นอกจากนั้นการที่เราจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากจิตสำนึกภายในของพนักงานในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
  2. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต- เข้าใจเทคนิคในการลดตันทุนและเพิ่มผลผลิตให้กิจการ
  3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกิ่จการได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424