หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์ – Creativity Training

Creativity Training

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

รายละเอียด

    การดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกๆ ด้านนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิด มุมมองโดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การจัดการความคิดให้เป็นระบบและมีหลักการ การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ การศึกษาผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทั้งอบรมผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ สามารถทำให้มีหลักในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น  หากวิถีชีวิตมุ่งมั่นมีเป้าหมาย ต้องการความสำเร็จ สิ่งที่มนุษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้านการจัดอบรมเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการคิด แนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อความโดดเด่นในองค์การต่อไป

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถสร้างสรรค์วิธีการเพื่อเชื่อโยงกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424